Funkcjonalności

Program VATkom umożliwia kalkulację tzw. prewspółczynnika VAT, w tym jego roczną i wieloletnią korektę (stosowanie prewspółczynnika VAT jest obligatoryjne w związku ze zmianami w przepisach ustawy o VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.).

Na podstawie zmian wprowadzonych do Ordynacji podatkowej przedsiębiorcy, w tym jednostki samorządu terytorialnego, będą miały obowiązek przesyłania bez wezwania organu podatkowego ewidencji VAT w strukturze logicznej, zgodnej z VAT Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz dostarczania na żądanie organu podatkowego danych z pozostałych struktur JPK.

Pakiet podstawowy

Przygotowanie dla każdej
jednostki organizacyjnej:

  • cząstkowego rejestru VAT, obejmującego wszystkie rodzaje transakcji sprzedaży i zakupu,
  • cząstkowej deklaracji VAT oraz jej korekt
Laptop z formularzem

Skonsolidowanie danych
z jednostek organizacyjnych do:

  • skonsolidowanego rejestru VAT,
  • skonsolidowanej deklaracji VAT lub jej korekt, składanych do urzędu skarbowego
Kartki papieru z wykresem kołowym

Eksport rejestrów cząstkowych

bądź / i skonsolidowanego rejestru VAT do modułu JPK obsługiwanego przez Program, bądź innego programu posiadanego przez Klienta pozwalającego na generowanie plików xml i wysyłanie JKP do Ministerstwa Finansów,

Zarządzanie procesem
składanych korekt VAT

zarówno na poziomie cząstkowym jak i skonsolidowanym w taki sposób, aby można było wygenerować wersje rejestrów cząstkowych pod każdą kolejną korektę deklaracji VAT,

Monitorowanie płatności
cząstkowych na poczet VAT

przekazywanych przez jednostki w oparciu o składane cząstkowe deklaracje VAT,

Przesyłanie danych cząstkowych

przez jednostki za pomocą platformy ePUAP wraz z ich walidacją za pomocą podpisu elektronicznego i identyfikatora ePUAP,

Dokonywanie rozliczeń

związanych ze stosowaniem współczynnika VAT oraz pre-współczynnika VAT

Określenie rodzaju zakupu

poprzez tzw. „kody VAT” , co pozwoli na automatyczne wyliczenie poziomu odliczenia VAT dla danego zakupu

Przygotowanie danych do konsolidacji
w dwóch wariantach – w zależności
od sytuacji jednostek i preferencji
Urzędu Miasta:

  • poprzez wprowadzenie do Programu sum rejestrów VAT przygotowanych w programie innym niż VATkom,
  • poprzez wprowadzanie poszczególnych faktur sprzedażowych i zakupowych bezpośrednio do VATkom, z których Program wygeneruje cząstkowy rejestr VAT i cząstkową deklarację VAT,

Moduł JPK

Import rejestrów cząstkowych VAT

poszczególnych jednostek organizacyjnych w postaci plików cząstkowych JPK dla każdej jednostki,

Uwzględnienie wygenerowanego pliku JPK

z wprowadzonych do programu rejestrów sprzedaży i zakupów VAT,

Wygenerowanie scalonego JPK VAT

w formacie xml wymaganym przez Ministerstwo Finansów dla poszczególnych jednostek zbiorczych bądź JPK VAT dla całej JST,

Kontrolę i monitorowanie

procesu wprowadzania cząstkowych plików JPK.

Moduł Korekta Wieloletnia

Wyliczanie wieloletniej korekty VAT

dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (5-letnia korekta) oraz dla nieruchomości (10-letnia korekta),

W ramach wieloletniej korekty

uwzględnienie korekty wynikającej ze zmiany przeznaczenia środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej lub nieruchomości, w tym sprzedaży lub likwidacji przed zakończeniem okresu wieloletniej korekty,

Uwzględnienie wieloletniej korekty

w rozliczeniu VAT w miesiącu styczniu.

Program dodatkowo

  • posiada bibliotekę deklaracji VAT innych niż VAT-7, które mogą być składane przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach scentralizowanych rozliczeń VAT (w szczególności VAT-27),
  • pozwala na stworzenie bazy danych klientów umożliwiającej szybkie wprowadzanie danych do rejestrów VAT,
  • zawiera system definiowania monitów umożliwiających komunikację z wybranymi / wszystkimi jednostkami podległymi (standardowo, monity przypominają o konieczności wypełnienia deklaracji cząstkowej, upływie terminu na złożenie cząstkowej deklaracji, konieczności dokonania płatności na cząstkowy VAT, konieczności złożenia korekty, itp.).

Program VATkom
dostępny jest w dwóch modelach zakupu

Sprawdź cenę